Hoofdstuk 8

Werkdocument: De 12 leerlijnen

Casus

Paul loopt nu al een tijdje stage en krijgt steeds meer grip op de kinderen, zijn werk in de klas en de cultuur hier op school. Hij merkt dat op deze school het bewegen en een gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan. Heel anders dan op zijn vorige stagescholen. Het verbaast hem dat iedere school zo anders omgaat met het bewegingsonderwijs. Kinderen hebben toch recht op twee keer gym in de week? En hoe zit het dan met leerdoelen? Hij weet wel dat je niet kunt blijven zitten op het niveau van bewegingsvaardigheden, maar het is toch wel een vak? Op zijn eerste stageschool kregen de oudere kinderen hoofdzakelijk spel in de gymzaal. De toestellen kwamen nauwelijks uit de berging. Op zijn vorige stageschool hadden de kleuters iedere week een reis rond de wereld in een bewegingsbaan. Nu ziet hij dat het ook anders kan en vraagt zich af hoe dit wettelijk geregeld is. Hij googelt:

‘Op veel basisscholen wordt gewerkt aan het vormgeven van het onderwijs, bijvoorbeeld door verbeteren van de samenhang en afstemming tussen leergebieden.

De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn daarbij vaak leidraad. Deze kerndoelen geven de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud. Kerndoelen laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het primair onderwijs. De inhoud is in de kerndoelen niet heel precies omschreven. De wetgever geeft op die manier scholen de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van hun onderwijs. De kerndoelen zijn geordend in zeven leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.’Kerndoelen 57 & 58

Kerndoel 57

De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

 

Kerndoel 58

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten

deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

De kerndoelen

zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen.

Bewegingsonderwijs Nederland

Binnen het bewegingsonderwijs in Nederland wordt de indeling van bewegingsactiviteiten op basis van leerlijnen breed gedragen. De 12 leerlijnen die vallen onder kerndoel 57 van het SLO, geven structuur en overzicht in

het jaarplan en bieden veel variatie en uitdaging binnen de bewegingslessen.Wat zijn leerlijnen?

Kerndoelen worden in ons land uitgewerkt in leerlijnen. De leerlijnen samenvormen het geheel van een leergebied dat aangeboden wordt tijdens de basisschooltijd.Een leerlijn is in dit geval de lijn waarop leerlingen van groep 1tot en met groep 8 rondom één van de 12 onderdelen van het bewegingsonderwijs vaardigheden leren kennen en leren kunnen. Een leerlijn geeft richting aan wat er behandeld wordt per leeftijdsgroep. De leerlijn is opgebouwd van eenvoudig naar complex. De uiteindelijke praktische invulling van de leerlijnen kan per school sterk verschillen.

Opdracht

Aan de hand van de onderstaande bijlage (ook te downloaden) vragen wij jou om de 12 leerlijnen die in Nederland worden gebruikt voor het bewegingsonderwijs te noteren. Als je klaar bent met de opdracht, kun jij jouw antwoorden controleren door op de onderstaande knop te drukken. Succes!


Terug naar het overzicht?

Downloaden?

Download
Werkdocument hoofdstuk 8.png
Portable Network Grafik formaat 116.5 KB